top of page

הכשרה אקדמית

החניכים והחניכות לומדים לתואר ראשון במסלול דו-חוגי באוניברסיטה העברית. תכנית חבצלות רואה בלימודים האקדמיים ציר משמעותי בהכשרת החניכים, המקנה להם מיומנויות למידה מצוינות בהתאם לרמה הנדרשת באחד ממוסדות ההשכלה הנחשבים במדינה.

החוג הראשון אשר בו לומדים כלל החניכים הוא החוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון, עם חטיבה במדעי המדינה. במסגרתו החניכים רוכשים בסיס ידע רחב בנושאי ההיסטוריה של המזרח התיכון, ערבית, מחקר חברה ומערכות פוליטיות.

החוג השני נבחר על ידי כל חניך וחניכה מבין האפשרויות הבאות: כלכלה, מתמטיקה, פילוסופיה, מדעי המחשב ומדעי הנתונים. חוג הבחירה שהחניכים והחניכות למדו במהלך התואר לא משפיע על תפקידם בסיום ההכשרה.

bottom of page